Under sommeren 2019 var afsmeltningen af indlandsisen i Grønland kraftigere end normalt. Billedet her er taget fra et fly i august inde over isen og viser en stor smeltevandssø og brede smeltevandsrender. (Foto: Andreas Stokholm/DTU Space)

4.283 kubik-kilometer is smeltet fra Grønland siden 1990’erne

Tuesday 10 Dec 19

Contact

Shfaqat Abbas Khan
Professor
DTU Space
+45 45 25 97 75

Contact

René Forsberg
Professor
DTU Space
+45 45 25 97 19

Internationalt samarbejde om is-forskning

Knap 90 forskere fra 50 organisationer verden over har i IMBIE-projektet bidraget til en af de hidtil største undersøgelser af, hvor meget is der smelter i Grønland, og hvor hurtigt det går.

 

Det nye studie i Nature - som kan findes ved at klikke her - her er i høj grad baseret på rumbaseret overvågning via satellitter, der skanner isen og måler dens tykkelse og udbredelse på forskellig vis. 

 

Målingerne fra rummet kombineres med blandt andet flymålinger og målinger foretaget på selve iskappen i Grønland. DTU Space arbejder med alle tre typer af undersøgelser.

Grønland mister enorme mængder is. Og afsmeltningen går hurtigere end tidligere antaget. Det viser et nyt internationalt studie, med bidrag fra DTU Space, publiceret i tidsskriftet Nature.

Alle målinger af indlandsisen på Grønland peger nu på, at den smelter hurtigere end tidligere antaget.

Afsmeltningen er accelereret siden 1990’erne. Kontinentet har mistet 4.283 kubikkilometer is fra 1992 til 2018.

Det svarer til, at 4.283 isterninger på 1x1x1 kilometer er smeltet og løbet ud i verdenshavene som ekstra vand. Og at der i gennemsnit smelter godt tre af dem om ugen. Afsmeltningen har bidraget med en havstigning på 10,6 mm i perioden.

Det viser et af de hidtil mest omfattende internationale studier af isafsmeltningen i Grønland, som netop er offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature.

”Det er en meget omfattende analyse baseret på alle tilgængelige datakilder. Samtidig har en lang række forskellige forskergrupper verden over regnet på det. Og de når alle frem til stort set samme resultatet; At der sker en markant og kraftig afsmeltning af isen fra Grønland, og at udviklingen er accelererende,” siger professor Shfaqat Abbas Khan fra DTU Space,som er en af forfatterne til artiklen i Nature.

Knap 90 forskere fra 50 internationale organisationer, blandt dem flere DTU Space, har bidraget til studiet.

Isen smelter syv gange hurtigere nu end i 1990'erne

Konklusionen er, at Grønland nu mister sin is syv gange hurtigere end i 1990’erne. Hvor der i 1990'erne smeltede omkring 38 mia., ton is årligt er dette tal vokset til 254 mia. ton det seneste årti.

Dermed tegnes et billede af en trend, der ligger i den høje ende af scenarierne hos FN’s klimapanel, IPCC.

”De tal, vi når frem til for den aktuelle afsmeltning, passer med den høje ende af IPPCs scenarier for fremtidens klimaforandringer,” siger DTU Space professor René Forsberg, som også har bidraget til studiet.

"Rumbaserede satellitobservationer af isen er et afgørende bidrag til den løbende overvågning og forudsigelse af, hvordan klimaforandringerne påvirker tabet af is og de afledte havstigninger"
Shfaqat Abbas Khan, Professor på DTU Space

Med de nye resultater vokser bidraget fra afsmeltningen af Grønland til IPCC’s scenarie rcp 4.5 med yderligere 7 cm, så den samlede havstigning vil være ca. 67-70 cm i 2100. Dette scenarie bygger på, at den globale temperaturstigning holder sig omkring 1,8 grader C., men med muligheden for, at den kan blive lidt lavere eller lidt højere, ligesom de relaterede havstigninger.

Og det er altså her, at tallene i det nye Nature-studie peger på, at bidraget fra den grønlandske isafsmeltning til havstigningerne ved dette scenarie er på vej til at overstige den øvre grænse.

40 millioner flere mennesker kan blive udsat for oversvømmelser

Dermed vil omkring 40 millioner mennesker flere end hidtil antaget i kystområder kunne blive udsat for årlige oversvømmelser.

Samlet vil ca. 400 mio. være udsatte for voldsomme årlige oversvømmelser frem mod 2100, når alle vandstandsstigninger globalt medregnes, vurderer forskerne.

Afsmeltningen sker af to årsager: dels bliver luften varmere, så isen smeltes fra overfladen. Desuden er verdenshavene blevet varmere, hvilket bidrager til at øge afsmeltningen fra gletsjere. 

”Rumbaserede satellitobservationer af isen er et afgørende bidrag til den løbende overvågning og forudsigelse af, hvordan klimaforandringerne påvirker tabet af is og de afledte havstigninger. I modsætning til brug af computersimulationer er det her konkrete målinger og dermed ret ubestridelige data,”  siger Shfaqat Abbas Khan.

De resultater, forskerne er nået frem til, er baseret på projektet Ice Sheet Mass Balance Intercomparison Exercise (IMBIE). Her har man set på 26 forskellige undersøgelser og på den baggrund beregnet forandringer i indlandsisens massebalance fra 1992 til 2018.

Data fra 11 satellit-missioner

Der er anvendt data fra 11 forskellige satellitmissioner, som inkluderer måling af isens volumen, bevægelser og gravitationskraft-forandringer. Dertil kommer målinger med fly og direkte på isen, som DTU Space også har bidraget til.

Det er professor Andrew Shepherd ved University of Leeds og Dr. Erik Ivins ved NASA’s Jet Propulsion Laboratory i Californien, som med støtte fra ESA og NASA har stået i spidser for den forskning, der nu er offentliggjort i Nature.

Billedet øverst i artiklen er taget i august 2019 inde over indlandsisen i Grønland og viser en stor smeltevandssø og en række brede smeltevandsrender. Under sommeren 2019 var afsmeltningen af indlandsisen kraftigere end normalt. De kraftige smeltevandsstrømme gjorde det vanskeligt og farligt for forskerne at bevæge sig ud på isen for at foretage målinger. (Foto: Andreas Stokholm/DTU Space)

News and filters

Get updated on news that match your filter.
https://www.cee.elektro.dtu.dk/news/Nyhed?id=%7B98848B87-7DF0-48EF-B501-30C7DE9ABE4B%7D
25 FEBRUARY 2021